STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

SUVAŽIAVIMAS

Aukščiausias LVŽS valdymo organas, kurį ne rečiau kaip kartą per 2 metus šaukia Taryba. Suvažiavime delegatų teisėmis dalyvauja Tarybos nariai ir skyrių delegatai, kurių skaičius proporcingai nustatomas skyriaus narių skaičiui pagal Tarybos patvirtintas kvotas.

TARYBA

Aukščiausias kolegialus LVŽS valdymo organas tarp Suvažiavimų. Tarybos sudėtis formuojama iš LVŽS Garbė pirmininkų, sąjungos skyrių pirmininkų, Valdybos ir sąjugos narių, kurie eina Seimo, Vyriausybės, EP narių ar savivaldybių merų pareigas.

VALDYBA

Kolegialus valdymo organas, kuris įgyvendina Suvažiavimo ir Tarybos nutarimus. Valdybą sudaro Pirmininkas ir jo pavaduotojai. Pirmininko siūlymu iš Valdybos narių renkamas Valdybos pirmininkas.