Kelmės LVLS skyriaus savivaldybių rinkimų programa

 

 • Mūsų rajonas – žemdirbių kraštas. Ypatingą dėmesį skirsime žemės ūkio ir kaimo plėtrai. Išlaikysime rajono smulkių ir vidutinių ūkių rėmimo programą, kad jaunos besikuriančios šeimos patirtų kuo mažesnį integracijos krūvį. Ieškosime sprendimų, teiksime siūlymus, kad laisva valstybinė žemė būtų parduota savo rajono žemdirbiams.


 • Rūpinsimės, kad dabar apleisti, žemės ūkio paskirtį praradę plotai būtų apželdinti miškais arba panaudojami žaliavoms biokurui auginti, kad šis brangiausias mūsų tautos materialus turtas – žemė – kurtų didesnės vertės produktą ir turtintų žmones bei valstybę.


 • Remsime ekologinės produkcijos prekybos vietų atsiradimą Kelmėje, Tytuvėnuose ir Užventyje. Finansinėmis priemonėmis skatinsime sveikų ir ekologiškų produktų vartojimą mokyklose, vaikų darželiuose, vaikų globos namuose ir kitose savivaldybei pavaldžiose įstaigose (kaip tai daroma Panevėžio rajone). Skatinsime ekologinį moksleivių ir suaugusiųjų švietimą.


 • Vienas iš svarbiausių uždavinių – investicijų pritraukimas, svarbių objektų rekonstravimas ir modernizavimas. Parengsime palankias sąlygas į rajoną ateiti privačiam kapitalui. Savivaldybės turtą naudosime efektyviai, siekdami naudos visai rajono bendruomenei. Išplėsime šio turto nuomą, panaudą ir naudojimą koncesijų pagrindais.


 • Verslo rėmimo fondo lėšomis remsime tas sritis, kurios sukuria daugiausia darbo vietų. Pirmenybę teiksime vietinėms biokuro gamybos įmonėms. Sieksime, kad atsirastų naujų darbo vietų įgyvendinant biomasės energetikos projektus, panaudojant mūsų rajono žemės ir miško išteklius. Įtrauksime savivaldybę į aktyvią ekonomiką, pridėtinės vertės bei darbo vietų kūrimą.


 • Kreipsimės į LR Seimą, Vyriausybę, Lietuvos savivaldybių asociaciją, kad savivaldybėms būtų suteikta teisė savarankiškai tvirtinti ir peržiūrėti vandens ir šildymo kainą, atsižvelgiant į realias įmonių sąnaudas. Atliksime šias paslaugas teikiančių įmonių vykdomų pirkimų kontrolę. Peržiūrėsime sutartis su šilumos tiekėjais ir pradėsime aktyvias derybas dėl kainų mažinimo.


 • Ypatingą dėmesį skirsime miestų, miestelių ir kaimų komunaliniam ir energetiniam ūkiui. Pertvarkysime daugiabučių namų administravimo ir atliekų surinkimo darbų organizavimą. Sieksime gyventojams palankesnių paslaugų kainų ir tarifų.


 • Sukursime Gyventojų pajamų mokesčio kompensavimo mechanizmą rajono įmonėms ir įstaigoms, kurios sukuria naujas darbo vietas, tuo pat metu neatleisdamos jau dirbančių žmonių. Ši sistema sėkmingai funkcionuoja Ignalinos rajone, kuriame valstiečiai liaudininkai jau keletą kadencijų sudaro daugumą taryboje.


 • Sieksime, kad rajone išliktų esamas sveikatos apsaugos įstaigų tinklas ir nemažėtų teikiamos paslaugos. Skatinsime ir remsime sveikos gyvensenos programas. Didinsime visuomenės sveikatos biuro veiklos efektyvumą užtikrindami jo pakankamą finansavimą.


 • Užtikrinsime švietimo prieinamumą, ypač kaimo vietovėse. Mokyklų pertvarką vykdysime tik išsamiai išnagrinėję situaciją ir gyventojų poreikius. Remsime daugiafunkcinių centrų kūrimą. Juose galėtų vykti ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas, neformalus vaikų ir suaugusiųjų užimtumas, teikiamos socialinės paslaugos.


 • Parengsime ir pradėsime įgyvendinti rajono jaunimo politikos programą, kurioje bus numatytos konkrečios jaunų žmonių darbo ir užimtumo, laisvalaikio, kultūrinės veiklos priemonės. Sieksime, kad jauni žmonės Kelmės rajone surastų savo vietą.


 • Parengsime palankias sąlygas biudžetinėms kultūros įstaigoms persitvarkyti į viešąsias įstaigas. Pertvarkymas bus organizuojamas tik pritarus šių įstaigų kolektyvams. Taip išsiplės galimybės ieškoti papildomo nebiudžetinio finansavimo, o visos kultūrai skirtos biudžeto lėšos bus naudojamos realioms kultūros programoms. Aktyviai ir kūrybiškai dirbantys kultūros specialistai turės sąlygas daugiau uždirbti.


 • Sieksime maksimalaus skaidrumo ir viešumo priimant sprendimus ir skirstant lėšas. Stiprinsime savivaldybės kontrolės ir audito institucijas, griežtai kontroliuosime savivaldybei pavaldžių įmonių veiklą. Rajono bendruomenė turi žinoti, ar teisėtai, efektyviai ir rezultatyviai valdomas savivaldybės turtas ir naudojamos lėšos.


 • Pagarba žmogui – mūsų svarbiausias rūpestis. Skatinsime gyventojų pilietiškumą ir dalyvavimą tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus. Priimdami savivaldybės tarybos sprendimus atsižvelgsime į bendruomenių, seniūnaičių nuomonę, pozicijas, siūlymus. Toliau plėsime seniūnijų savarankiškumą. Mūsų tikslas – didinti gyventojų pasitikėjimą savivaldos institucijomis.

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų