SVARBIAUSI LVLS ŠIRVINTŲ SKYRIAUS DARBAI
PER 2011-2014 METŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ KADENCIJĄ

arba

ATASKAITA
APIE PAŽADUS ŠIRVINTŲ KRAŠTO RINKĖJAMS

 

Valstiečiai liaudininkai yra įsitikinę, kad politinėms partijoms privalu gerbti žmones ir nepamiršti savo atsakomybės, todėl atsiriboja nuo intrigų, populizmo, siaurų partinės veiklos tikslų, nediskriminuoja kitų partijų narių ar nepartinių darbuotojų.

Piliečiai turi kontroliuoti politikų, t.y. savo atstovų valdžioje elgesį, pirmiausia juos protingai pasirinkdami per rinkimus. Be sąžiningos, atsakingos ir atskaitingos politikos neįmanomas darnus visuomenės vystymasis ir pažanga.

Rūpinimasis žmonėmis yra Valstiečių liaudininkų tęstinis veiklos prioritetas.

Savivalda yra viena svarbiausių demokratijos įgyvendinimo formų, o be efektyvios savivaldos nėra kokybiškos demokratijos. LVLS požiūriu savivaldos stiprinimo politika turi skatinti platesnį piliečių dalyvavimą. Savivaldybė yra svarbiausias piliečių partneris, nes ji yra arčiausiai žmonių. Seniūnija turi tapti svarbiausiu bendruomenių pagalbininku, todėl Seniūnijų ir bendruomenių lygiu teiksime žmonėms daugiau įvairių paslaugų – padėsime rengti projektus, sudarysime palankesnes sąlygas kaimo bendruomenių kūrimuisi ir veiklai skiriant reikalingas patalpas, žemės sklypus, konsultacinę paramą. Ugdysime gyventojų kompetenciją sprendžiant vietos problemas bei aktyviai dalyvaujant bendruomenių ir pilietiniame gyvenime. Tobulinsime seniūnijų veiklą ir plėsime jų finansinį savarankiškumą.

Internetas padarė revoliuciją žmonių komunikacijoje. Sieksime, kad Internetas taptų vieša gėrybe, prieinama nemokamai arba už palankias kainas visiems rajono žmonėms, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Informacinės technologijos padaro skaidresnį politinį procesą ir sukuria naujas erdves bei būdus piliečių dalyvavimui visuomeniniame gyvenime, todėl įgyvendinsime e-demokratijos ir e-valdžios projektus.

Švietimas įgalina žmogų tobulėti, leidžia visapusiškai atsiskleisti jo asmenybei, suteikia jam pranašumo konkurencinėmis sąlygomis. Tęsime švietimo įstaigų atnaujinimą, o prioritetu laikome šiuo metu labiausiai apleistą kaimo mokyklų atnaujinimą, ypatingą dėmesį skirdami kaimo kultūros židinio išlikimui, jų kokybiškam atsinaujinimui. Kiekvienais metais organizuosime jaunimo užimtumą vasarą, remsime mokinių ir jaunimo organizuotas stovyklas, ekspedicijas. Nuosekliai puoselėsime kultūrą kaip žmogaus tobulėjimo, valstybės galios ir jos išlikimo garantą. Saugosime kultūros paveldą, ugdysime šiuolaikinį kūrybos potencialą, plėtosime sportą, siekdami, kad sportas taptų laisvalaikio dalimi, o judėjimas ir sveika gyvensena - kasdieniu poreikiu. Sportas – vienas iš prioritetų sveikai gyvensenai ugdyti, jaunimo užimtumui didinti, asmeninei ir socialinei atsakomybei didinti, asmenybei formuoti. Skatinsime privačių asmenų, kaimo bendruomenių, visuomeninių organizacijų kultūrinę veiklą ir iniciatyvas.

Pastebimas spartus kultūros paveldo nykimas, silpnas pritaikymas vietos ir turizmo poreikiams. Svarbiu uždaviniu tampa kultūros išlaikymas ir plėtojimas, kultūros paveldo kaupimas ir išsaugojimas. Sieksime kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių tinkamos priežiūros bei populiarinsime turizmą.

Socialinės paramos ir paslaugų šeimai srityje – būtina užtikrinti galimybes šeimoms gauti reikalingą pagalbą, orientuotą į šeimos gebėjimų savarankiškai spręsti savo socialines problemas stiprinimą, motyvaciją kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo šeimoje. Sieksime sudaryti palankias sąlygas suaugusiems šeimos nariams, prižiūrintiems vaikus, neįgalius, senyvo amžiaus šeimos narius, derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. Sieksime glaudžios socialinės partnerystės, paremtos bendruomeniškumu, savitarpio pagalba, žinybų bendradarbiavimu, panaudojant nevyriausybinių organizacijų potencialą, profesinį pasirengimą ir patirtį socialinių paslaugų teikimo srityje. Tinkamomis ir pagarbiomis žmogui materialinėmis – intelektualinėmis sąlygomis teiksime vaikų ir kitų šeimos narių priežiūros paslaugas.

Daugybė problemų medicinos srityje rodo esant rimtų sveikatos sektoriaus administravimo trūkumų. Šalyje primami skuboti, nepamatuoti sprendimai dėl sveikatos sektoriaus struktūros ir finansavimo permainų. Sprendimai lėmė tai, kad sveikatos sektoriuje nelaukiami nei pacientai, nei eiliniai medikai. Valstiečiai liaudininkai įsitikinę, kad nuosekliai galėjo būti pertvarkoma sveikatos apsauga užtikrinant ir pacientų teisių apsaugą joje, ir tinkamas sąlygas motyvuotai dirbti eiliniams medicinos specialistams, ir numatytas pertvarkos pereinamojo laikotarpio mechanizmas. Sieksime, kad rajono sveikatos priežiūros įstaigos maksimaliai išnaudotų turimas priemones ir galimybes teikiant medicininę pagalbą rajono žmonės, visais įmanomais būdais viešintų savo teikiamas paslaugas gyventojams.

Lietuvos kaimas niekada neprarado ir neturi prarasti savo svarbaus vaidmens visam kraštui. Tai neįkainojama vertybė. Puoselėsime atvirą dialogą. Vienysime bendras pastangas, kad kaimas taptų patrauklia vieta gyventi, dirbti, kurti, sveikai ilsėtis, kurti šeimas, puoselėti tautines vertybes. Inicijuosime daugiau lėšų skirti kaimo plėtrai (investuosime į kelius, prieigas prie vandens telkinių, kultūros saugomų vertybių į sanitarijos objektus).

Pagarba gamtai, rūpestis taršos ir vartojimo mažėjimui – šios problemos reikalauja sutelkto visų dėmesio. Visavertis žmogaus gyvenimas neįmanomas be natūraliosios gamtinės aplinkos išsaugojimo. Tai kuo kvėpuojame, ką valgome ir geriame, nulemia mūsų sveikatą ir gerovę. Iš esmės pagerindami aplinką – turime neblogą galimybę išvengti ,,prastos ekologijos“ ligų proveržio. Uždarius savivaldybių ir seniūnijų vietinius savartynus, užtikrintas sklandus atliekų surinkimo sistemos funkcionavimas, tačiau atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugos teikimas Širvintų rajone neretai sukelia gyventojų nepasitenkinimą. Sieksime sutvarkyti bešeimininkių, apleistų, sugriuvusių, buvusių kolūkių gamybinių centrų liekanas. Įgyvendindami Geriamojo vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo įstatymo nuostatas, kuriuo siekiama, kad iki 2014 m.gruodžio 31 d. ne mažiau kaip 95 proc. kiekvienos savivaldybės gyventojų būtų aprūpinami viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir teikiamomis nuotėkų tvarkymo paslaugomis, nuosekliai tvarkysime vandentvarkos ūkį.

Parengtas ir 2009 metais patvirtintas Širvintų rajono bendrasis planas sudarė prielaidas verslo plėtrai. Valstiečių liaudininkų siekis - sąlygų investicijų didinimui sudarymas, įskaitant žmones, jų išsilavinimą ir sveikatą, smulkaus ir vidutinio verslo bei verslumo skatinimas, perspektyvių verslo projektų rėmimas, korupcijos prielaidų šalinimas, kad įmonės gebėtų gaminti prekes ir teikti paslaugas pagal tinkamus standartus, o tai neišvengiamai daro įtaką gyvenimo lygio ir kokybės pagerėjimui.

Išvystyta paslaugų sfera daro vietovę patrauklią, o pačios paslaugos leidžia sukurti didesnę pridedamąją vertę. Savo prigimtimi paslaugos yra įvairios, tačiau jų svarba socialiai orientuotoje rinkoje nuolat auga. Valstiečiams liaudininkams didelį susirūpinimą kelia, kad paslaugų sfera daugiausiai išvystyta centruose, tuo tarpu rajone vis dar nėra pasiekusi gyventojus tenkinančio lygio. Paslaugų įvairovė atskirose vietovėse nepakankama, ji galėtų būti didinama skatinant smulkųjį ir šeimos verslą. Sieksime įveikti kliūtis stabdančias viešbučių, viešojo maitinimo, kultūros įstaigų ir panašiai vystymą, kultūros paveldo objektų, gražaus gamtovaizdžio pritaikymo vietiniam ir atvykstamajam turizmui. Inicijuosime paslaugų infrastruktūros, kaip vieningos visumos, plėtrą, tai užtikrintų augančias šių paslaugų pajamas ir naujas darbo vietas įvairių profesijų ir gebėjimų žmonėms.

Skatinant visuomenę atsigręžti į dvasines vertybes, į šeimos stiprinimą ir tautos kultūrą sieksime:

Gyvenamuosiuose rajonuose sukurti šeimai palankią aplinką, atitinkančią kiekvieno šeimos nario poreikius (įrengti žaliuosius plotus, vaikų žaidimo, sporto aikšteles, poilsio zonas, sukurti šeimai palankią infrastruktūrą, skatinti švarios gyvenamosios aplinkos puoselėjimą).

Kaip žinia Savivaldybės biudžetas yra nepakankamas, todėl užtikrinsime, kad išlaidos būtų racionalios, pagrįstos ir efektyvios.

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų