LIETUVOS VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ SĄJUNGOS
ŠIRVINTŲ SKYRIAUS 2011 METŲ RINKIMŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS

 

Sudarysime palankesnes sąlygas kaimo bendruomenių kūrimuisi ir veiklai skiriant reikalingas patalpas, žemės sklypus, konsultacinę paramą, remsime rengiamus projektus.

Ugdysime gyventojų kompetenciją sprendžiant vietos problemas bei aktyviai dalyvaujant bendruomenių ir pilietiniame gyvenime.

Tobulinsime seniūnijų veiklą ir plėsime jų finansinį savarankiškumą.

Įgyvendinsime elektroninės demokratijos ir elektroninės valdžios projektus.

Tęsime švietimo įstaigų atnaujinimą, o prioritetu laikome šiuo metu labiausiai apleistą kaimo mokyklų atnaujinimą — kaimo kultūros židinio išlikimui.

Kiekvienais metais organizuosime jaunimo užimtumo renginius, remsime mokinių ir jaunimo organizuotas stovyklas, ekspedicijas.

Nuosekliai puoselėsime kultūrą kaip žmogaus tobulėjimo, valstybės galios ir jos išlikimo garantą.

Tvarkysime savivaldybei priklausantį kultūros paveldą.

Skatinsime tautinio paveldo puoselėjimą ir tradicinių amatų gamybą.

Atnaujinsime laisvalaikio užimtumo centrą, įrengsime lauko teniso kortus, teritoriją prie paplūdimio pritaikysime laisvalaikio užimtumo poreikiams.

Tęsime sporto aikštelių įrengimo prie mokyklų darbus.

Skatinsime privačių asmenų, kaimo bendruomenių, visuomeninių organizacijų kultūrinę veiklą ir iniciatyvas.

Tinkamai prižiūrėsime kilnojamąsias ir nekilnojamąsias kultūros vertybes.

Populiarinsime turizmą.

Užtikrinsime Socialinių paslaugų centro tinkamą veiklą, kad būtų sudarytos palankios sąlygos suaugusiems šeimos nariams, prižiūrintiems vaikus, neįgalius, senyvo amžiaus šeimos narius, derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus.

Sieksime glaudžios socialinės partnerystės, paremtos bendruomeniškumu, savitarpio pagalba, žinybų bendradarbiavimu, panaudojant nevyriausybinių organizacijų potencialą, profesinį pasirengimą ir patirtį socialinių paslaugų teikimo srityje.

Tinkamomis ir pagarbiomis žmogui materialinėmis — intelektualinėmis sąlygomis teiksime vaikų ir kitų šeimos narių priežiūros paslaugas.

Plėtosime savivaldybių socialinio būsto fondą.

Sieksime, kad rajono sveikatos priežiūros įstaigos maksimaliai išnaudotų turimas priemones ir galimybes teikiant medicininę pagalbą rajono žmonėms, visais įmanomais būdais viešintų savo teikiamas paslaugas gyventojams.

Inicijuosime daugiau lėšų skirti kaimo plėtrai (investuosime į kelius pagal patvirtintą vietinių kelių tvarkymo programą, prieigas prie vandens telkinių, kultūros saugomas vertybes, asfaltuosime neasfaltuotų gyvenviečių pagrindines gatves prioriteto tvarka).

Parengsime miestelių ir kaimų gatvių apšvietimo tobulinimo programą ir ją įgyvendinsime.

Inicijuosime užleistų melioracijos sistemų renovavimą, atvirų vandens telkinių tvarkymą, naudojamų nusausintų žemių melioracijos įrenginių renovavimą ir remontą.

Tvarkysime bešeimininkių, apleistų, sugriuvusių, buvusių kolūkių gamybinių centrų liekanas.

Įgyvendindami Geriamojo vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo įstatymo nuostatas, nuosekliai sieksime, kad gyventojai būtų aprūpinami viešojo vandens tiekėjo tiekiamu kokybišku vandeniu ir tinkamai teikiamomis nuotėkų tvarkymo paslaugomis.

Skatinsime smulkųjį ir vidutinį verslą bei verslumą, remsime perspektyvius verslo projektus.

Šalinsime korupcijos prielaidas.

Inicijuosime viešbučių, viešojo maitinimo, kultūros įstaigų ir panašiai vystymą, kultūros paveldo objektų, gražaus gamtovaizdžio pritaikymo vietiniam ir atvykstamajam turizmui.

Inicijuosime paslaugų infrastruktūros, kaip vieningos visumos, plėtrą.

Gyvenamuosiuose rajonuose įrengsime žaliuosius plotus, vaikų žaidimo, sporto aikšteles, poilsio zonas, sukursime šeimai palankią infrastruktūrą, skatinsime švarios gyvenamosios aplinkos puoselėjimą.

Kartu su Policijos komisariatų pareigūnais vykdysime projektinę veiklą siekdami užtikrinti viešąjį saugumą.

Užtikrinsime, kad rajono biudžetas būtų naudojamas racionaliai, pagrįstai ir efektyviai.

 

VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ KONKRETŪS DARBAI

PER 2011-2014 METŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ KADENCIJĄ:

 

Tęsdami Savivaldybės veiklą sieksime darnaus Širvintų krašto vystymosi, veiksime sąžiningai ir atsakingai, problemas spręsime tardamiesi su Širvintų rajono bendruomene, kad sprendimai būtų priimami tik tokie, kuriems pritaria bendruomenės nariai.

1. Užbaigsime pradėtus vykdyti projektus:

1.1. Atliekų tvarkymo srityje:

1.1.1. didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas;

1.1.2. senų sąvartynų uždarymas;

1.1.3. dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas;

1.2. Širvintų miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimo srityje:

1.2.1. modernizavimas, įdiegiant kogeneracinę jėgainę;

1.2.2. modernizavimas, įdiegiant kondensacinį ekonomaizerį;

1.2.3. modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas;

1.3. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone (Kernavėje, Širvintų m., Širvintų k.);

1.4. Ulyčėlių melioracijos sistemų rekonstrukcija;

1.5. Paplūdimio prie užtvenktos Širvintos upės Širvintų mieste įrengimas;

1.6. Širvintų mieste esančio Beržės upelio būklės gerinimas;

1.7. Širvintų rajono savivaldybės finansų valdymo ir strateginio planavimo sistemų plėtra;

1.8. Elektroninės demokratijos priemonių plėtra;

1.9. Turizmo informacijos ženklų ir stendų įrengimas;

1.10. Buvusio Lapelių pradinio ugdymo skyriaus pastato pritaikymas visuomenės poreikiams;

1.11. Kernavės kultūros centro patalpų renovavimas ir aplinkos infrastruktūros gerinimas;

1.12. Širvintų rajono viešosios bibliotekos rekonstravimas ir kultūros centro modernizavimas;

1.13. Širvintų miesto bendrojo plano atnaujinimas;

1.14. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimas;

1.15. Detaliųjų planų rengimas;

1.16. Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas.

 

2. Pradėsime įgyvendinti projektus, kuriems yra priimti sprendimai:

2.1. Kernavės miestelio Kerniaus gatvės gerinimas;

2.2. Motiejūnų kaimo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas;

2.3. Buvusios Bartkuškio pagrindinės mokyklos Šiaulių pradinio ugdymo skyriaus patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams;

2.4. Širvintų rajono Čiobiškio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno sutvarkymas;

2.5. Širvintų rajono Musninkų vidurinės mokyklos Vileikiškių pradinio ugdymo skyriaus sporto aikštyno sutvarkymas;

2.6. Universalaus daugiafunkcinio centro Bartkuškio kaime steigimas.

 

3. Rekonstruosime švietimo įstaigų pastatus, siekiant sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas:

3.1. Gelvonų vidurinės mokyklos pastatų rekonstravimas;

3.2. Čiobiškio pagrindinės mokyklos pastatų rekonstravimas;

3.3. Širvintų lopšelio darželio ,,Saulutė“ pastatų vidaus patalpų remontas ir įrangos įsigijimas.

 

4. Teiksime visokeriopą paramą kaimo bendruomenėms ir kitiems projektų pateikėjams įgyvendinantiems vietos projektus pagal parengtą Širvintų rajono vietos plėtros strategiją.

 

5. Didinsime jaunimo užimtumą propoguojant sveiką gyvenseną:

5.1. Nenaudojamų patalpų pritaikymas jaunimo užimtumo poreikiams;

5.2. Laisvalaikio užimtumo centro patalpų atnaujinimas;

5.3. Lauko teniso kortų įrengimas;

5.4. Teritorijos prie Širvintų miesto paplūdimio pritaikymas laisvalaikio užimtumo poreikiams.  

  

6. Įgyvendinsime kelių priežiūros ir plėtros programos projektus:

6.1. Gyvenviečių neasfaltuotų pagrindinių gatvių asfaltavimas;

6.2. Širvintų miesto Kalnalaukio gatvės rekonstravimas;

6.3. Širvintų miesto Vakarinės gatvės statyba;

6.4. Širvintų miesto rytinės dalies mieto gatvių rekonstravimas;

6.5. Parengsime ir įgyvendinsime vietinių kelių tvarkymo programą.

 

7. Parengsime ir įgyvendinsime seniūnijų veiklos programą užtikrinančią finansinį savarankiškumą.  

 

8. Parengsime ir įgyvendinsime socialinio būsto plėtros programą.  

 

9. Parengsime bešeimininkių, apleistų, sugriuvusių, buvusių kolūkių gamybinių centrų liekanų  sutvarkymo programą.

 

10. Parengsime Širvintų miesto, miestelių ir kaimų gatvių apšvietimo tobulinimo programą ir įgyvendinsime gavus finansinę paramą.

 

13. Kasmet įgyvendinsime užleistų melioracijos sistemų renovavimą, atvirų vandens telkinių tvarkymą, naudojamų nusausintų žemių melioracijos įrenginių renovavimą ir remontą.

 

14. Įgyvendinsime geriamojo vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo projektus prioriteto (pagal gyventojų skaičių gyvenvietėse) tvarka.

 

15. Kasmet įgyvendinsime projektus skirtus kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimui ir pritaikymui turizmo poreikiams.

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų