Kviečiame į tarptautinę konferencija „Šiuolaikinio kaimo viziją“


ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

KAIMO PLĖTROS TYRIMŲ CENTRAS

 


KVIETIMAS Į 3-ją JONO PRANO ALEKSOS
TARPTAUTINĘ MOKSLINĘ KONFERENCIJĄ
„ŠIUOLAIKINIO KAIMO VIZIJA“

2010 metų rugsėjo 24 d. Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultete įvyks 3-ji Jono Aleksos tarptautinė mokslo konferencija „Šiuolaikinio kaimo vizija“. Konferencijos tikslas – toliau telkti mokslininkus, tyrinėjančius neurbanizuotų ir atokesnių vietovių raidą, bei galinčius prisidėti prie šių tyrimų, pasidalinti idėjomis ir numatyti būsimos bendros veiklos gaires. Kviečiame dalyvauti Lietuvos kaimo tinklo narius, Žemės ūkio rūmų ir kitų žemdirbių savivaldos organizacijų atstovus, rajonų savivaldybių bei visuomeninių organizacijų, besidominčių kaimo ekonominės, socialinės ir kultūrinės atskirties mažinimu bei pilietinės visuomenės ugdymu, atstovus. Konferencijos metu vykstančiose diskusijose kviečiame dalyvauti ir Vietos veiklos grupių (VVG) bei kaimiškųjų gyvenviečių ir miestelių bendruomenių atstovus, visus, neabejingus Lietuvos kaimo ateičiai. Tikimės ir žiniasklaidos dėmesio.

Konferencijos rengėjai: Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centras ir tarpuniversitetinė grupė - asociacija „Mokslininkai – visuomenei“.

Partneriai:

  • Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Administravimo ir kaimo plėtros katedra (vedėja – doc. dr. Vilma Atkočiūnienė);
  • Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (vadovas – akad., prof. Zenonas Dabkevičius);
  • Latvijos Žemės ūkio universiteto Ekonomikos fakultetas (dekanė, prof. Irina Pilvere, atsakingi – prof. Voldemars Strikis ir doc. dr. Uldis Ivans)

Pirmoji tokio pobūdžio konferencija Šiaulių universitete įvyko 2008 m. rugsėjo 26 d. Joje dalyvavo devynių Lietuvos ir keturių užsienio šalių universitetų bei keturių mokslo institutų atstovai. Konferencijos dalyvių parengti straipsniai išspausdinti šiam forumui skirtame mokslo žurnalo „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“, 2 (11), 2008 numeryje. Žurnalas yra referuojamas tarptautinėje mokslo duomenų bazėje „Index Copernicus“: www.indexcopernicus.com Dalyvių vienbalsiu nutarimu pripažinta tikslinga šios tematikos konferencijas rengti kasmet ir nominuoti jas Lietuvos žemės ūkio ministro, visuomenės veikėjo, tremtyje mirusio profesoriaus Jono Prano Aleksos vardu. Antroji konferencija, sulaukusi dar didesnio susidomėjimo, įvyko 2009 m. rugsėjo 25 d.

Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centras jau kelinti metai analizuoja J.P. Aleksos mokslinį palikimą, nagrinėdamas galimybes pritaikyti jo propaguotas modernios kaimo plėtros idėjas žinių visuomenėje. Išskirtinis šios konferencijos bruožas - įvairių mokslo sričių specialistų pastangų derinimas, sprendžiant ekonomines, socialines, edukacines bei kultūrines problemas. Todėl šalia ekonomistų ir sociologų kviečiame ne tik agrarinių mokslų atstovus, bet ir etnografus, kultūrologus, architektus, aplinkosaugininkus, medikus, teisininkus, inžinierius ir kt.

Šiaulių universitetas yra pasirašęs mokslinio bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos Žemdirbystės institutu (dabar – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru), LVA Gyvulininkystės, Lietuvos agrarinės ekonomikos ir Socialinių tyrimų institutais bei Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Pastoviai keičiamasi moksline informacija su Lietuvos Žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetu, Vilniaus Pedagoginio universiteto ir Klaipėdos universiteto socialinių mokslų fakultetais. Stiprėja bendradarbiavimas su Mykolo Romerio ir Kauno technologijos universiteto mokslininkais. Bendromis įvairių mokslo sričių specialistų pastangomis galima rasti efektyvius kaimo plėtros sprendimus.

Plečiasi ir universiteto Kaimo plėtros tyrimų centro tarptautiniai ryšiai. Bendradarbiaujame su JAV, Turkijos, Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos, Kazachstano ir kitų šalių mokslininkais. Ypač aktyviai prie šios konferencijos rengimo prisidėjo Latvijos žemės ūkio universiteto mokslininkai. 2009 metais šio universiteto Ekonomikos fakulteto atstovų pranešimams buvo skirta speciali konferencijos sekcija.

 2010 metų rugsėjo 24 d. konferencijoje numatomos penkios sekcijos:

I. Kaimiškųjų vietovių socioekonominės plėtros kryptys

II. Žemdirbystės, gyvulininkystės ir gamtosaugos aktualijos

III. Kaimo sociokultūrinės situacijos pokyčiai. Tautinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas

IV. Pilietinės visuomenės ugdymas

V. Kaimiškųjų vietovių darnios plėtros vadyba

Redakcinių kolegijų atrinkti straipsniai bus spausdinami mokslo darbų leidiniuose „Socialiniai tyrimai“ bei „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“. Abu minėti leidiniai yra registruoti tarptautinėse duomenų bazėse. Straipsnių lauksime iki 2010 m. birželio 1 d.

 

Doc. dr. Jonas Jasaitis
Konferencijos organizacinio komiteto vicepirmininkas
Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centro direktorius

Kontaktai:
el. paštas: kptc@smf.su.lt
Telefonai: darbo – (8 41) 590 412; mobilus – 8 699 68947

 

REGISTRACIJOS ANKETA

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų