Kandidatų į Europos Parlamentą registracija ir reitingavimas (svarbu!!!)

 

LVLS kandidatų į Europos Parlamento rinkimų sąrašą
registracijos ir reintingavimo INSTRUKCIJA

Remiantis LVLS VI-ojo, neeilinio suvažiavimo, įvykusio 2009 m. vasario 28 d. Anykščiuose, delegatų sprendimu, pradedama kandidatų r e g i s t r a c i j a į LVLS Europos Parlamento rinkimų sąrašą, kurį reitinguos visi partijos nariai remiantis šia instrukcija. Atlikus reitingavimą sąrašas įstatymų numatyta tvarka bus patvirtingas LVLS Taryboje ir teikiamas Vyriausiajai rinkimų komisijai.

LVLS skyriai iki š.m. kovo mėn. 25 d. LVLS sekretoriatui turi atsiųsti visų savo skyrių narių, norinčių būti įrašytais į LVLS Europos Parlamento rinkimų vardinį sąrašą, duomenis. LVLS narys, norintis tapti kandidatu į LVLS EP sąrašą, turi pateikti šiuos duomenis:

  • nuotrauką (prašome pateikti iki 3 nuotraukų);
  • autobiografiją (iki vieno puslapio);
  • savo motyvų ir tikslų kandidatuoti į EP LVLS sąraše išdėstymą (iki 2 puslapių).

Ši informacija nuo LVLS EP rinkimų vardinio sąrašo paskelbimo datos (kovo 25 d.) iki sąrašo reitingavimo pabaigos bus skelbiama LVLS internetinėje svetainėje http://www.lvls.lt. LVLS narys, norintis patekti į LVLS EP rinkimų sąrašą, bet nepateikęs visų reikiamų dokumentų, į vardinį šį sąrašą nebus įtrauktas.

Kovo 25 d. skyriams bus išsiųsti LVLS EP rinkimų vardinio sąrašo reitingavimo blankai. Jie bus anoniminiai - langelyje ties pasirinktų kandidatų pavardėmis reikės įrašyti skaičių nuo 1 (aukščiausias reintingas) iki 24 (žemiausias reitingas). Jei kandidatų sąraše daugiau nei 24 asmenys, kiti langeliai paliekami nenumeruoti.

Neteisingai užpildyti reitingavimo blankai bus laikomi negaliojančiais.

Skyrius gaus tiek reitingavimo blankų (pavyzdį galima peržiūrėti čia), kiek registruotų LVLS narių yra skyriuje. Pasiimdamas reitingavimo blanką LVLS narys privalės pasirašyti reitingavimo dalyvių sąraše (pavyzdį galima peržiūrėti čia). Panaudotų blankų skaičius turi atitikti parašų skaičių reitingavimo dalyvių sąraše. Nepanaudoti blankai grąžinami LVLS sekretoriatui.

Už reitingavimo organizavimą atsakingi LVLS skyriai. Jie savo nuožiūra organizuoja partijos EP rinkimų sąrašo reitingavimo eigą (galima organizuoti reitingavimo procesą LVLS skyrių, poskyrių susirinkimuose, pateikti blankus, o vėliau juos surinkti iš atskirų LVLS narių ir pan.).

Reitingavimas vyks nuo kovo 25 d. iki balandžio 8 d. Balandžio 8 d. LVLS tarybos posėdyje, remiantis reitingavimo duomenimis, bus patvirtintas galutinis LVLS EP rinkimų sąrašas.

Pageidautina, kad, atliekant reitingavimą, LVLS nariai būtų susipažinę su LVLS EP rinkimų vardiniu sąrašu bei informacija apie kiekvieną sąrašo kandidatą.
Partijos vadovybė nedarys poveikio LVLS narių apsisprendimui. Taip pat būtina užtikrinti, kad skyriuose nebūtų stengiamasi paveikti rentinguojančius narius. Laisvas kiekvieno LVLS nario apsisprendimas dėl LVLS EP rinkimų sąrašo reitingavimo ir yra pagrindinis šio veiksmo tikslas.

 

Atkreipiame LVLS skyrių dėmesį į LR Rinkimų į EP įstatymo 37 straipsnį, kuriame detaliai aprašomi pareiškiniai dokumentai bei reikalavimai kandidatams į Europos Parlamentą.:

LR Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas

37 straipsnis. Kandidatų iškėlimo pareiškiniai dokumentai

1. Partija turi įteikti Vyriausiajai rinkimų komisijai šiuos pareiškinius dokumentus:

1) pareiškimą dalyvauti rinkimuose;

2) savo registracijos dokumentų nuorašą, taip pat gali pateikti partijos programą, rinkimų programą;

3) keliamų kandidatų sąrašą;

4) kiekvieno keliamo kandidato sutikimą būti šios partijos iškeltu kandidatu, paties užpildytą kandidato į Europos Parlamento narius anketą ir pajamų bei turto deklaracijų, pateiktų valstybinei mokesčių inspekcijai, pagrindinių duomenų išrašus, patvirtintus tos mokesčių inspekcijos, kuriai deklaracijos buvo pateiktos. Be to, partija turi pateikti kiekvieno kandidato fotonuotrauką, autobiografiją;

5) įgaliojimą atstovui rinkimams atstovauti Vyriausiojoje rinkimų komisijoje, taip pat turi teisę pateikti įgaliojimus atstovauti partijai ir jos keliamiems kandidatams savivaldybių rinkimų komisijose;

6) dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas rinkimų užstatas;

7) jeigu partija paskutiniuose Seimo, Europos Parlamento arba savivaldybių tarybų rinkimuose buvo iškėlusi kandidatus arba kandidatų sąrašus, ji turi teisę pateikti spaudoje paskelbtos vykdant Seimo rinkimų, Rinkimų į Europos Parlamentą, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymus lėšų šaltinių ir jų naudojimo rinkimų agitacijai ataskaitos kopiją;

8) praėjusių metų finansinės veiklos deklaracijos, kuri vykdant Politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymą turėjo būti pateikta mokesčių inspekcijai, kopiją, patvirtintą šios inspekcijos, bei informaciją apie laikotarpiu nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki dokumentų pateikimo mėnesio 1 dienos gautas ir kasoje bei banko sąskaitoje (sąskaitose) turimas lėšas. Be to, gali pateikti savo biudžeto pajamų, jų šaltinių ir išlaidų ataskaitos (pranešimo), kuri (kuris) turėjo būti viešai paskelbta pagal Politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymą, kopiją.

2. Kandidato į Europos Parlamento narius anketoje asmuo, keliamas kandidatu, pats turi įrašyti: savo pavardę, vardą, paso ar kito pilietybę patvirtinančio dokumento numerį, asmens kodą, gimimo datą, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, ar neturi nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės, ar jis nėra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos mokamas pareigūnas, kitas statutinis valstybės tarnautojas, o kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, be šių duomenų, turi nurodyti kilmės valstybę narę, ar šioje valstybėje jam teismo nėra atimta balsavimo teisė, taip pat atsakyti į šio Įstatymo 93 straipsnyje nurodytus klausimus ir pasirašyti. Kandidato į Europos Parlamento narius anketoje gali būti pateikiama ir kitų Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytų papildomų klausimų, į kuriuos asmuo gali neatsakyti.
3. Pareiškinių dokumentų įteikimas pradedamas likus 65 dienoms ir baigiamas 17 valandą likus 34 dienoms iki rinkimų. Dokumentai, įteikti pasibaigus pareiškinių dokumentų pateikimo terminui, negali būti pripažįstami pareiškiniais dokumentais.

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų