XI-ajame LVŽS suvažiavime priimtos rezoliucijos

Skelbiame 2017 m. sausio 7 d. vykusiame LVŽS XI-ajame suvažiavime priimtas rezoliucijas.

 


projektas

 

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS XI-OJO SUVAŽIAVIMO

R E Z O L I U C I J A

Mes, XI-ojo suvažiavimo delegatai, siekdami kurti demokratišką, socialiai orientuotą ir darnią Lietuvą, matydami kasdienius išgyvenimo iššūkius daugelio valstybės piliečių nūdienoje, toliau reikšdami paramą esminėms Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vertybėms (pagarba gyvybei, šeimai ir tautiškumui), prisiimame atsakomybę ir deklaruojame savo poziciją bei keliamus uždavinius valstybės politikos klausimais:

  1. Lietuvos piliečiai 2016 metų rinkimuose į Seimą Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai pavedė imtis atsakomybės ir formuoti valdančiąją koaliciją, kuri turi tapti seniai pribrendusių valstybės valdymo pokyčių pagrindu;

  2. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos programa, papildyta koalicijos partnerių – Lietuvos socialdemokratų partijos – siūlymais ir tapusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, yra pagrindinis programinis dokumentas, kuriuo privalo vadovautis visi sąjungos nariai, jų deleguoti Seimo nariai ir naujai suformuota profesionalų Vyriausybė;

  3. Suvažiavimo delegatai sveikina pirmą kartą valstybės istorijoje suformuotą profesionalų Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir tiki, kad kartu su Seimu, bendradarbiaujant su savivaldybėmis bei vietos bendruomenėmis, ji taps atsakingų politinių sprendimų priėmimo ir programos įgyvendinimo garantu;

  4. Lietuvoje mūsų jau inicijuoti pirmieji svarbūs žadėti pokyčiai – pradėta socialinio dialogo reanimacija, inicijuotas privilegijų ir išlaidavimo mažinimas, padidinti akcizai alkoholiui, po daugelio metų vėl didinami mokslo darbuotojų atlyginimai, naikinamos socialinę atskirtį didinusios mokestinės lengvatos ir kt.;

  5. Suvažiavimo delegatai akcentuoja, kad artimiausiais metais būtina paruošti ir įgyvendinti esmines reformas visose visuomenės gyvenimo srityse, tarp kurių pagrindinės – socialinės atskirties mažinimo, decentralizacijos, socialiai neatribojančio švietimo ir įtraukios kultūros, kaimo gyvybingumo ir regionų atgaivinimo, sveikos gyvensenos, smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo, emigracijos stabdymo, krašto apsaugos stiprinimo, visuomenės saugumo ir teisingumo užtikrinimo.

Kviečiame visus Lietuvos piliečius bendru darbu ir kūryba prisidėti prie Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos siekių kurti darnią, sveiką, ekonomiškai stiprią ir modernią Lietuvą, kurioje visiems būtų gera gyventi ir į ją sugrįžti.

2017 m. sausio 7 d., Kaunas

 


 

projektas

Dėl vietos savivaldos stiprinimo Lietuvoje

Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir 1999 m. Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuota Europos vietos savivaldos chartija, savivaldos institucijos yra bet kurios demokratinės santvarkos pagrindas. Tik vietos valdžios institucijos, turinčios realius įgaliojimus ir pakankamus nuosavus finansinius resursus, gali garantuoti veiksmingą ir tiesiogiai su piliečiais susijusį valdymą.

Atsižvelgiant į tai, kad valdymo decentralizavimas ir dekoncentravimas, suteikiant savivaldai daugiau funkcinės ir pilnos finansinės autonomijos spręsti vietos klausimus, gali pagerinti gyvenimo gerovę, ženkliai prisidėti prie pasitikėjimo valstybe ir valdymo institucijomis stiprinimo bei įgalinti visuomenę dalyvauti viešajame gyvenime.

Vertinant iki šiol buvusių centrinės valdžios atstovų ir savivaldos santykio praktiką, kai savivalda buvo laikoma pavaldine, ypatingą dėmesį norime atkreipti į Europos vietos savivaldos chartijos 4 ir 9 straipsnio nuostatas, kalbančias apie tai, jog jei įgaliojimus deleguoja centrinės ar regioninės valdžios organas, tuomet vietinės valdžios organai turi teisę įgyvendinti juos savo nuožiūra, kaip galima labiau atsižvelgiant į vietos sąlygas. Savivaldos organų finansiniai ištekliai turi būti proporcingi Konstitucijos ir įstatymų numatytiems įsipareigojimams. Su vietinės valdžios organais būtina tinkamu būdu konsultuotis dėl to, kokiu būdu perduoti naujai paskirstytus finansinius išteklius ir funkcijas.

Siekiant tvarios regionų plėtros, svarbus vaidmuo tenka Seimui ir Vyriausybei bei pačių regionų ir savivaldybių, jų gyventojų, politikų, visuomeninių organizacijų iniciatyvumui bei kompetencijai. Toks modelis – bendradarbiavimas tarp Seimo, Vyriausybės bei savivaldybių – yra itin svarbus, siekiant spartesnio gerbūvio ir ženkliai mažinant skirtumus tarp regionų, vykdant rinkiminę programą bei įgyvendinant ilgalaikius siekius.

Raginame Seimą ir Vyriausybę:

  • Europos vietos savivaldos chartiją laikyti pagrindu plėtojant savivaldą ir bendradarbiaujant su savivalda ir Lietuvos savivaldybių asociacija;
  • vietos savivaldą laikyti pagrindine partnere;
  • nuolatos nustatyta tvarka aptarinėti ir derinti teisės akto projektus su savivaldybėmis, bendruomenių organizacijomis ir Lietuvos savivaldybių asociacija.
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų