EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ PROGRAMA

---
Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą (ES) suteikia ir teikia mums daug galimybių. Jas turime išnaudoti savo šalies ir jos žmonių gerovei.
---
Esame dinamiška, proeuropietiška politinė partija. Pasisakome už darnų ES vystymąsi. Dirbsime, kad būtų sukurta stipri tautų Europa.
---
Taip pat matome ir Europai kylančius iššūkius bei grėsmes. Pasaulis aplink mus greitai keičiasi, ir šie pokyčiai palies visus. Keistis reikės ir mums. Todėl turime susitelkti ir sutelkti bendraminčius iš kitų ES šalių, kad galėtumėm rasti geriausius sprendimus, derančius Europai ir mūsų nacionaliniams interesams.
---
Naujajam Europos Parlamentui teks iššūkis užbaigti derybas dėl naujojo, 2021-2027 metų, ES biudžeto. Esame įsitikinę, kad galime sustiprinti ES, grąžinti europiečių tikėjimą jos ateitimi. Tam padėtų nuoseklus vienybės, lygybės, socialinio teisingumo, demokratijos bei solidarumo principų laikymasis.
---
Mūsų prioritetas – efektyvus atstovavimas, Europos Parlamento narių atskaitomybė ir dialogas su rinkėjais.

MŪSŲ VERTYBĖS

Mūsų vertybės

Žmogaus teisė ir orumas

Mūsų tikslas – apginti kiekvieno žmogaus orumą, jo teises ir laisves. Asmenybę vertiname pagal dorybes, jos ar jo indėlį į bendro gėrio kūrimą, o ne pajamas ar turimas įtakas.

Laisvė

Mūsų pamatinė vertybė šalies vidaus ir užsienio politikoje.

Viena ir nedaloma Lietuva

Visų piliečių Tėvynė, nepriklausomai nuo jų tautybės.

Pagarba žmogui

Viešoji politika turi būti grindžiama pagarba žmogui.

Mūsų vizija ir siūlomi sprendimai paremti 5-ių darnų principais, kurie gali tapti Europos Sąjungos tvarumo ir Lietuvos klestėjimo Europoje pagrindu.

Sieksime

  • kad Europos socialinių teisių ramsčio priemonės taptų privalomos visose ES šalyse. Tada visose ES narėse būtų standartizuotas minimalus atlyginimas, kuris sudarytų bent 60 proc. vidutinio atlyginimo kiekvienoje šalyje;
  • vieningesnės, bendresnės ES pensijų sistemos. Iki šiol ES neturėjo nuoseklios strategijos pensijų klausimu ir sprendė tik atskiras su pensijomis susijusias problemas (laisvo judėjimo kliūčių šalinimas, privačių pensijų fondų veiklos reguliavimas, lyčių lygybės skatinimas, kova su diskriminacija ir fiskalinio tvarumo stebėsena), tačiau nevertino su pensijomis susijusių makroekonominių, socialinių, užimtumo uždavinių rimtumo ir nesivadovavo visapusiškesniu požiūriu;
  • išlaikyti aukštus ES maisto saugos ir kontrolės standartus, stiprinsime Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) vaidmenį, formuosime ES maisto politiką, nukreiptą į patogesnį ir greitesnį vietinių produktų įsigijimą ir naudojimą.

Puoselėsime

  • visų europiečių sveikatą, remsime visų europiečių sveikatą, remsime sveikos gyvensenos ugdymą, dalijimąsi gerąja patirtimi tarp valstybių, sveikatos netolygumų Europoje šalinimą bei šių programų finansavimą ES lėšomis. Matydami, kad ES valstybės narės, bendradarbiaudamos sporto, o ypač profesionalaus sporto, srityje, neretai susiduria su problemomis, ir suprasdami, kad mėgėjiškas sportas bei jo sąlygotas didesnis fizinis aktyvumas, yra reikšmingas sveikesniam europiečių gyvenimui, aktyviam jaunimo bei vaikų laisvalaikiui, sieksime Europos Parlamente įkurti komitetą, skirtą sporto klausimams spręsti.

Stipsinsime

  • ES socialinį paketą – socialinės politikos darnos pagrindą. Europos socialinis modelis turi būti pritaikytas XXI amžiaus uždaviniams spręsti, prisidėti prie socialinės pažangos remiant sąžiningas, sklandžiai veikiančias darbo rinkas ir socialinės gerovės sistemas, tokiu būdu kiekvienam europiečiui užtikrinti teisę į orias gyvenimo sąlygas ir garantuoti apsaugą nuo bet kokio išnaudojimo, vienodas galimybes įsidarbinti, tinkamas ir saugias darbo sąlygas;
  • skurdo ir socialinės atskirties Europoje mažinimo priemones. Lėšų šiai veiklai bus ieškoma skaidrinant mokesčių politiką bei ES mastu efektyviai kovojant su jų vengimu. ES gali ir turi pasitelkti priemones, kurios leistų padėti skurdžiausiai gyvenantiesiems žmonėms, paskatinti juos kurti savo verslus ir padėtų regionams atsigauti.

Skatinsime

  • kurti palankią aplinką ir sąlygas neįgaliesiems, lygias galimybes jiems dirbti, kurti, dalyvauti visuomeniname gyvenime.