Ilgoji Europos Parlamento rinkimų programa

Ilgoji Europos Parlamento rinkimų programa

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
Europos Parlamento rinkimų programa
Lygiaverčiai europiečiai


Gerbiami Lietuvos piliečiai,

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai Europos Parlamente dirba, kad Europos Sąjungoje neliktų antrarūšių narių, kurių vartotojams maistas, bankų suteiktos paskolos kainuoja brangiau, pateikiamos prastesnės kokybės prekės ar paslaugos, o žemdirbiai negauna ES vidurkį siekiančių išmokų. Mums svarbu užtikrinti tolygų visos mūsų valstybės ekonominį, socialinį ir kultūrinį vystymąsi. Kovosime, kad šalies regionuose būtų galima gyventi ne prasčiau, nei sostinėje. Kad Lietuva netaptų vieno miesto valstybe, o kiekvienas gyventojas galėtų jaustis lygiaverčiu europiečiu, kurti šeimą, oriai gyventi ir planuoti savo bei vaikų ateitį.

Savo politinę darbotvarkę siekiame tęsti ir toliau, kol mūsų žmonių pragyvenimo lygis, pensijos, žemdirbių išmokos, gyvenimo kokybė pasivys statistinius europiečius.

Tad birželio 9-ąją vyksiančiuose Europos Parlamento rinkimuose kviečiame palaikyti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatus, kurie įsipareigoja siekti šių rinkiminių tikslų įgyvendinimo:

1. Lietuva ir jos gyventojai – lygiaverčiai Europos Sąjungos nariai, puoselėjantys savo kultūros tapatybę ir suverenitetą

• Sieksime išsaugoti pamatinius ES principus bei vertybes, kuriomis vedinos šalys tapo ES narėmis. Mums svarbu, jog Lietuvos tautinė tapatybė ir tradicinės vertybės būtų gerbiami bei puoselėjami ES – manome, kad kiekvienos valstybės išskirtinumas praturtina Europą, o kultūros paveldo išsaugojimas yra mūsų pareiga ateities kartoms.
• Priešinsimės visoms iniciatyvoms, kurios kėsintųsi pažeisti Lietuvos suverenitetą.
• Skaidrinsime derybų su ES institucijomis procesą ir darysime jį kuo atviresnį bei labiau prieinamą visuomenei. Į teisėkūros procesus sieksime aktyviai įtraukti bendruomenes, verslą, žemdirbius ir kitus socialinius partnerius, kad būtume ne tik ES teisėkūros procesų stebėtojai ir vykdytojai, bet ir aktyvūs dalyviai. Lietuvos institucijų atstovai, derybininkai ir ES sprendimus į nacionalinę teisę integruojantys valdininkai neturi savo klaidų dangstyti fraze „taip liepė Briuselis“.
• Stiprinsime bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir ES institucijose dirbančių mūsų šalies atstovų, kad Europos Komisiją pasiektų išties Lietuvos žmonėms reikalingi sprendimai.
• Reikalausime, kad aukščiausi ES pareigūnai prisiimtų atsakomybę už savo sprendimus ir veiksmus, ypač susijusius su ES biudžetu bei piliečių sveikata ir gerove.

2. Lietuva – saugios Europos Sąjungos dalis

• Sieksime, kad Europos Sąjunga puoselėtų kuo geresnius santykius su kaimyninėmis šalimis ir strateginėmis partnerėmis.
• Palaikysime ir plėtosime dvišalius ir daugiašalius tarptautinius bendradarbiavimo formatus.
• Skatinsime ES valstybes nares glaudžiau bendradarbiauti ir koordinuoti savo veiksmus. Stiprinsime ES pajėgumus karinės pramonės, gynybos, krizių valdymo srityse.
• Didinsime savo karinius ir civilinį saugumą užtikrinančių sistemų pajėgumus bei plėsime karinės pramonės vystymą ES gynybos ir saugumo fondo lėšomis.
• Dėsime pastangas, kad būtų skiriamos lėšos sveikatos sistemų pasirengimui išorės grėsmėms.
• Sieksime, kas ES migracijos politika prasidėtų nuo visos ES sienų apsaugos stiprinimo, atsparumo instrumentalizuotai migracijai didinimo ir koncentravimosi į migracijos priežasčių, o ne pasekmių valdymą. Kovosime prieš organizuotą nusikalstamumą: nelegalią migraciją, prekybą žmonėmis, vaikų grobimą ir seksualinį išnaudojimą, narkotinių medžiagų platinimą ir terorizmą.
• Tinkamai atstovausime Lietuvai formuojant kibernetinio saugumo politiką. Stiprinsime kibernetinio saugumo kompetenciją, pajėgumus bei gynybą.

3. Tvirtos ir klestinčios šeimos – ES išlikimo pamatas

• ES yra būtina šeimų stiprinimo politika, tad sieksime sukurti europinį paramos šeimoms mechanizmą, kuris apimtų finansinę paramą sunkiau besiverčiančioms šeimoms, mokestines paskatas vaikus auginantiems ir dirbantiems tėvams, galimybes derinti darbą su vaikų auginimu. Europa turi ieškoti sprendimų išlikti bei augti pirmiausia joje gyvenančių ir ją sukūrusių tautų pagrindu.
• Tradicinę šeimą laikome tautų ir ES išlikimo pamatu, todėl ES lygiu sieksime, kad dėl vaikų dorinio auklėjimo ir lytinio švietimo krypties galėtų nuspręsti kiekviena europiečių šeima, o valstybėms narėms būtų paliekama teisė konstituciškai apsibrėžti, kas yra šeima ir kokias teises bei pareigas ji turi.
• Sieksime, kad būtų skatinamas sveikas gyvenimo būdas ir priklausomybių prevencija. Sveikatos išsaugojimo priemonės turi tapti ES sveikatos politikos prioritetu. Raginsime ES skirti papildomų lėšų sveiko gyvenimo būdo skatinimui.
• Lietuvos gyventojai turi mokėti ne didesnes, nei ES vidurkis paskolų palūkanas – kad gyventojai galėtų įpirkti būstą ir sėkmingai kurti šeimas.
• Sieksime didinti pensijas, remdamiesi 2021 m. Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planu. Senjorams ir neįgaliesiems sudarysime palankias sąlygas mokytis visą gyvenimą. Mažinsime žmonių, patiriančių skurdo arba socialinės atskirties riziką, skaičių.
• Glaudžiai bendradarbiausime su kitomis šalimis organizuojant bendrus vaistų pirkimus ir jų gamybą, kad Lietuvos pacientus turi pasiekti naujausi vaistai ir moderniausi gydymo metodai. Sieksime, kad sveikatos sektoriuje inovacijos pacientus pasiektų greičiau.

4. Stipri Lietuva – gyvybingi regionai

• Kovosime, kad didėtų ES biudžeto dalis, skiriama Lietuvos regionams, o patys regionai, t. y. vietos ir regionų valdžios institucijos ir bendruomenės, būtų įtraukti į investicijų planavimą ir galėtų nuspręsti, ko labiausiai konkrečiam regionui reikia.
• Pasirūpinsime, kad niekas neturėtų galimybių atimti skurdesniems regionams paskirtos ES paramos. Lėšos, numatytos regionams, turi juos ir pasiekti.
• Įgyvendindami regioninę politiką, sieksime, kad Lietuvoje būtų sklandžiai įgyvendinama ES ilgalaikė kaimo vietovių vizija. Rūpinsimės, jog būtų užtikrinta pakankama ES parama kaimo ir vietos bendruomenėms, kad jos galėtų plėtoti bendruomeniškumą ir kultūrinę veiklą.
• Panaudojant ES ir nacionalinės paramos lėšas, sieksime mažinti biurokratinę naštą, sutelkdami dėmesį į veiklos veiksmingumą ir teikiamą naudą gyventojams.
• Derėsimės, kad būtų užtikrintas reikiamas finansavimas strateginiams projektams „Via Baltica“ ir „Rail Baltic“ bei Lietuvos elektros tinklų sinchronizacijai su ES šalimis – kaimynėmis. Svarbu, kad projektavimo sprendimai atitiktų gyventojų lūkesčius, nesikėsintų į piliečių, bendruomenių bei ūkių nuosavybę ir nekilnojamąjį turtą, o nesutarimai būtų sprendžiami, nepažeidžiant gyventojų teisių.
• Sieksime, kad Lietuvoje būtų didinami apsirūpinimo energijos ištekliais pajėgumai, kol bus užtikrinta visiška energetinė valstybės nepriklausomybė. Sieksime, kad atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra sumažintų energijos kainas.
• Reikalausime, kad ES laikytųsi įsipareigojimo prisidėti prie Ignalinos atominės elektrinės uždarymo kaštų.

5. Pažangi ES – atviros galimybės Lietuvos jaunimui

• Ieškosime būdų užtikrinti kuo geresnes sąlygas vaikams ir jaunimui įgyti nemokamą ir kokybišką išsilavinimą remdamiesi Europos Parlamento rezoliucija „Kelias į socialinę Europą: 2 metai po Porto“, kad Lietuvos moksleiviai ir jaunuoliai turėtų ne prastesnes galimybes, kaip ir kiti europiečiai.
• Sieksime, kad kuo daugiau jaunų Lietuvos žmonių pasinaudotų ES jaunimui skirtomis programomis, tokiomis, kaip „Erasmus+“, „DiscoverEU“ ir kt., o ES užtikrintų kuo didesnį šių programų finansavimą.
• Palaikysime ir inicijuosime didesnį nevyriausybinių jaunimo organizacijų bendradarbiavimo finansavimą iš ES lėšų.
• Sieksime, kad kuo daugiau jaunų žmonių turėtų galimybes studijuoti ir semtis patirties ES bei po to grįžti į Lietuvą ir įgytą patirtį sėkmingai taikyti, kuriant ateitį čia, savo krašte.
• Kartu su kitomis ES šalimis ieškosime sprendimų, kaip į kaimo vietoves pritraukti jaunimą, įskaitant jaunus ūkininkus.
• Didinsime Lietuvos mokslo tarptautiškumą inicijuojant bendras mokslinių tyrimų programas su užsienio šalių institucijomis Lietuvos svarbiose kryptyse. Bendradarbiausime su ES valstybėmis narėmis švietimo srityje, drauge kursime į ateitį orientuotą švietimo sistemą pagal priemonę „Next Generation EU“. Joje išskirtinį dėmesį skirsime Komunikato dėl Europos švietimo erdvės sukūrimo iki 2025 m. kryptims „Kokybė“ bei „Įtrauktis ir lyčių lygybė“.

6. Žemės ūkis – strateginis ES sektorius

• Užtikrinsime Lietuvos piliečių aprūpinimą saugiu, sveiku, aukštos kokybės, vietinės gamybos maistu ir piliečiai turėtų galimybę tiksliai žinoti, ką valgo.
• Dėsime pastangas, kad ES išliktų regionu be GMO ir laboratorinių natūralaus maisto pakaitalų. Visoje ES turi būti užtikrinta vienoda tų pačių produktų kokybė.
• Pasisakysime už priemones, trumpinančias maisto grandinę, įgalinančias vietinių produktų naudojimą.
• Kovosime, kad Lietuvos žemės ūkiui būtų skiriamas lygiavertis ES finansavimas, o tiesioginės išmokos pasiektų ES vidurkį ir Lietuvos žemdirbiai galėtų konkuruoti su kitų šalių kolegomis. Raginsime ES institucijas pripažinti pagrįsta Lietuvos piliečių peticiją „Sąjungoje, kurioje visi lygūs, negali būti antrarūšių ūkininkų!“ ir įvykdyti joje išdėstytus reikalavimus.
• Derybose dėl ES prekybos sutarčių su trečiosiomis šalimis ginsime ES ir Lietuvos žemdirbių interesus.
• Nuolat peržiūrėsime, kad ES nebūtų įvedami pertekliniai, o kartais ir absurdiški reikalavimai ar apribojimai žemdirbiams. Kovosime už principą „motyvacija, o ne baudos“ bei sieksime mažinti perteklinę biurokratinę naštą.
• Stiprinsime žemdirbių savivaldą, kad jie galėtų kuo aktyviau įtraukti žemdirbių atstovus į ES sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo procesus.
• Laikysimės principo, kad dirbama žemė turi tarnauti apsirūpinimui maistu, t.y. maisto gamybai.
• Sieksime ES teisės aktais įtvirtinti, kad ūkininkams už pagamintą produkciją būtų mokama ne žemesnė kaina, nei gamybos savikaina, apimanti orų atlygį už darbą ūkininkui ir jo šeimos nariams bei lėšas investicijoms į ūkio modernizavimą.

7. Sėkmingas ir konkurencingas verslas – gerovės pagrindas

• Padėsime Lietuvos verslui gauti ir efektyviai panaudoti ES investicijas, diegti naujas technologijas ir tapti lyderiais.
• Pasirūpinsime, kad ES investicijų į verslo plėtrą taisyklės būtų kuo mažiau apipintos pertekliniais biurokratiniais reikalavimais.
• Sieksime mažinti ir optimizuoti ES paramos gavėjų kontrolės, stebėsenos ir ataskaitų teikimo biurokratinius procesus valstybėse narėse.
• Sieksime, kad Lietuvos verslo mokamų paskolų palūkanų lygis kuo labiau priartėtų prie ES vidurkio, kad mūsų verslas galėtų sėkmingiau konkuruoti tarptautinėje rinkoje.
• Stengsimės, kad ES mokslas ir inovacijų verslas pirmautų globaliose dirbtinio intelekto ir skaitmeninės ekonomikos lenktynėse. Kita vertus, sieksime, kad dirbtinio intelekto ir robotizacijos plėtra nesukeltų grėsmės piliečių užimtumui.
• Sieksime, kad būtų skiriama ir efektyviai panaudojama ES lėšų dalis kelių, tiltų, viadukų tiesimui ir remontui bei jų apšvietimui.

Jei birželio 9-ąją Europos Parlamento rinkimuose sulauksime Jūsų, gerbiami Lietuvos gyventojai, pasitikėjimo, tai mes, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatai, sieksime, kad mūsų valstybė turėtų tvirtą balsą ir poziciją Europos Sąjungoje. Dirbsime taip, kad Jūs galėtumėte oriai gyventi savo krašte ir jaustis lygiaverčiais europiečiais.