15 LVLS pasiūlymų valdančiajai koalicijai

LVLS.LT siūlo skaitytojams susipažinti su iki š.m. rugsėjo 30 d. Susitarimo pagrindu vykusių derybų ir Darbo grupių darbo veiklos rezultatais pagal kiekvieną iš 15 Susitarimo priedo punktų.

Valstiečių liaudininkų pasiūlymai (laikinos paramos Permainų koalicijai sąlygos)

Pasiūlymų įgyvendinimo rezultatai

1.  Grąžinti valstybės skolą savivaldai ir kompensuoti 2009 m. negautas pajamas savivaldybėms iš valstybės biudžeto viršplaninių pajamų ar kitų lėšų (minėtos negautos pajamos susidarė dėl to, kad Vyriausybė neįvykdė savo įstatyminių įsipareigojimų kompensuoti savivaldybėms padidėjusias išlaidas dėl PVM lengvatų panaikinimo).

Permainų koalicija grąžino Vyriausybės skolą savivaldybėms (224 mln. litų), tačiau nepilnai įvykdė įsipareigojimą LVLS, nes nekompensavo padidėjusių išlaidų dėl PVM lengvatų viešajam transportui panaikinimo (apie 5 mln. Lt). 1 punktas iš dalies įvykdytas.

2.  Žemės ūkio subjektams pelno ir pajamų mokesčių įstatymų įsigaliojimą atidėti iki 2013 metų.

Dėl 5 procentų pelno ir pajamų mokesčio ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms bei pajamų mokesčio mokėjimo tik tiems ūkininkams, kurie turi PVM mokėtojo statusą, jau yra parengti įstatymo projektai (vyksta tapministerinis derinimas) ir kartu su 2011 metų Valstybės biudžeto projektu bus pateikta Seimui. 2 punktas iš dalies įvykdytas.

3.  Garantuoti Lietuvos žemdirbiams maksimalias nacionalines papildomas tiesiogines išmokas už 2010 metus (apie 380 mln. Lt).

Vyriausybė nepriėmė sprendimo garantuoti Lietuvos žemdirbiams maksimalias nacionalines papildomas tiesiogines išmokas už 2010 metus. 3 punktas neįvykdytas.

4.  Siekiant užtikrinti Lietuvos žemdirbių konkurencingumą ES rinkoje, sumažinti PVM iki 5 proc. Lietuvoje užaugintoms lauko ir šiltnamio daržovėms. 2011-2012 metais kitiems maisto produktams PVM sumažinti iki ES šalių vidurkio. Grąžinti 5 procentų PVM lengvatą periodiniams leidiniams ir knygoms. Išlaikyti PVM lengvatas vaistams ir transportui.

Vyriausybė nesutiko sumažinti PVM iki 5 proc. Lietuvoje užaugintoms lauko ir šiltnamio daržovėms o 2011—2012 metais kitiems maisto produktams PVM sumažinti iki ES šalių vidurkio. Nebuvo grąžinta 5 procentų PVM lengvatą periodiniams leidiniams ir knygoms. PVM lengvatos vaistams ir transportui kol kas galioja. Leidinių pristatymo kaimui klausimai iš dalies sprendžiami. 4 punktas iš dalies įvykdytas.

5.  Paspartinti įstatymo projekto dėl atsinaujinančių išteklių plėtros priėmimą, numatant jame, kad iki 2015 m., t.y. penkeriais metais anksčiau nei reikalauja ES, iš alternatyvių šaltinių bei vietinių žaliavų būtų pagaminama ne mažiau kaip 23 proc. energijos.

Seimas vis dar nepriėmė įstatymo projekto dėl atsinaujinančių išteklių plėtros, Seimo pagrindinio Aplinkos komiteto darbo grupė atmetė Seimo nario A. Bauros pasiūlymą, numatantį, kad iki 2015 m., t. y. penkeriais metais anksčiau nei reikalauja ES, iš alternatyvių šaltinių bei vietinių žaliavų būtų pagaminama ne mažiau kaip 23 proc. energijos. Žemės ūkio ministerija atmetė visus saulės ir vėjo elektros energetikos plėtros kaimo vietovėse projektus, nors prieš metus pati aktyviai skatino juos teikti. Vyriausybė nesukūrė darbo grupės dėl biomasės energetikos plėtros, nors buvo įsipareigojusi, kas patvirtinta protokolu. 5 punktas neįvykdytas.

6.  Skubos tvarka sukurti mokestinių lengvatų sistemą smulkiajam verslui, skatinti darbo vietas kuriančią vietos gamybą, numatyti paramos teikimą steigiamoms naujoms įmonėms. Užtikrinant sąžiningą verslo konkurenciją diegti efektyvias antimonopolines priemones. Skubiai išspręsti nemokamų verslo konsultavimo paslaugų valstybinio finansavimo problemą.

Vyriausybė nesukūrė mokestinių lengvatų sistemos smulkiajam verslui, nors atskiros iniciatyvos gali būti traktuojamos kaip parama smulkiajam verslui. Nepaisant to, kad LVLS derybinė grupė buvo susitikusi su Ūkio ministerijos smulkaus verslo departamento vadove, Vyriausybė iki šiol neišsprendė nemokamų verslo konsultavimo paslaugų valstybinio finansavimo problemos ir šiuo metu sistemingai naikinami savivaldybių verslo konsultavimo centrai (klausimas dėl 4—5 mln. biudžeto litų). 6 punktas iš dalies įvykdytas.

7.  Skubos tvarka spręsti problemas dėl individualių įmonių savininkų socialinio draudimo įmokų. Parengti įstatymų paketą dėl socialių mokesčių sistemos individualioms įmonėms ir kitų formų juridiniams asmenims.

2010 m. birželio 17 d. Seime priimtos pataisos, kad individualių įmonių (ūkinių bendrijų) savininkai mokėtų draudimo įmokas pensijos pagrindinei ir papildomai daliai tuo atveju, jeigu gautų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų iš savo įmonės. 7 punktas įvykdytas.

8.  Siūlome nemažinti Valstybės ir SODROS biudžetų asignavimų, skiriamų paramai šeimoms.

Seimo priimtu įstatymu sumažinti asignavimai paramai šeimai (Motinystės tėvystės išmokos). Vertiname Vyriausybės pastangas suteikti šeimoms daugiau paslaugų, tačiau paslaugų šeimai sistema neveikia efektyviai, neatitinka poreikių. 8 punktas iš dalies įvykdytas.

9.  Ekonominės krizės metu nepriiminėti sprendimų dėl pensinio amžiaus ilginimo. Nenaikinti našlių pensijų.

Vyriausybė neatsisako planų ekonominės krizės metu nepriiminėti sprendimų dėl pensinio amžiaus ilginimo. Našlių pensijos nepanaikintos. 9 punktas iš dalies vykdomas.

10.  Skubos tvarka keisti individualių įmonių savininkų bei ūkininkaujančių pensininkų socialinio draudimo pensijų mokėjimo tvarką, numatant nemažinti šių pensijų žemiau nustatyto ribinio dydžio (650 Lt).

Vyriausybė pritarė įstatymo pataisoms pakeisti individualių įmonių savininkų bei ūkininkaujančių pensininkų socialinio draudimo pensijų mokėjimo tvarką, numatant nemažinti šių pensijų žemiau nustatyto ribinio dydžio (650 Lt), tačiau jis dar nepriimtas. 10 punktas vykdomas iš dalies.

11.  Įvesti papildomus 15 proc. didesnius moksleivio krepšelio koeficientus nedidelėms kaimo mokykloms (panašiai kaip tautinių mažumų mokyklose).

Dėl kaimo mokyklų finansavimo LVLS derybinė grupė buvo susitikusi su Švietimo ir mokslo ministru bei viceministru. Remiantis susitikimo rezultatais ŠMM pateikė Mokinio krepšelio metodikos 2011 metams pakeitimo projektą, numatantį 5 proc. padidinti mažiausių mokyklų (iki 40 mokinių 1—4 klausių, bei iki 80 mokinių 5—8 klasių) sutartinių mokinių koeficientą. Ministerija taip pat nusprendė, kad tais atvejais, kai ne mažiau nei 30 proc. mokinių mokosi miestelio arba kaimo mokyklose, savivaldybė gali perskirstyti iki 6 proc. mokinio krepšelio lėšų. 11 punktas vykdomas, prie šio rašto pridedamas oficialus ŠMM raštas.

12.  Riboti maksimalią stambių gyvulininkystės kompleksų koncentraciją. Mažinti neigiamą kompleksų poveikį gyventojams ir aplinkai.

Aplinkos ministerija pateikė įstatymo projektą, kuris numato riboti maksimalią naujų stambių gyvulininkystės kompleksų koncentraciją, tačiau vis dar neišspręstas šiuo metu egzistuojančių kompleksų poveikio gyventojams ir aplinkai klausimas. 12 punktas vykdomas iš dalies.

13.  Perduoti kaimo žemių žemėtvarkos funkcijas savivaldybėms, baigti žemės nuosavybės grąžinimo procesą kaimo vietovėse valstybės lėšomis iki 2012 m.

Kaimo žemių žemėtvarkos funkcijos neperduotos savivaldybėms (dėl Prezidentės veto). Vyriausybė nepateikė informacijos, ar 2011 metų biudžeto projekte planuojama skirti pakankamai lėšų užbaigti Žemės nuosavybės atkūrimo darbus iki 2012 metų. 13 punktas iš dalies įvykdytas.

14.  Tobulinti socialinių paslaugų teikimo sistemą, numatant, kad socialinėms įstaigoms būtų skiriamas vienodas finansavimas nepriklausomai nuo socialinės įstaigos steigėjo statuso.

Seimas priėmė pasiūlymo įgyvendinimui būtiną Socialinių paslaugų įstatymą, tačiau vis turi būti patvirtinti atitinkami poįstatyminiai aktai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva vyko du darbo grupės posėdžiai dėl socialinių paslaugų teikimo sistemos tobulinimo, numatant, kad socialinėms įstaigoms būtų skiriamas vienodas finansavimas nepriklausomai nuo socialinės įstaigos steigėjo statuso. LVLS taip pat pasiūlė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paremti Seimo nario K. Ramelio pataisą. 14 punktas vykdomas iš dalies.

15.  15 proc. padidinti finansavimą rajoninėms ligoninėms, siekiant išlaikyti medicinos paslaugų prieinamumą ir nemažinti paslaugų apimties

Sveikatos ministerija informavo, kad nuo spalio 1 dienos padidės finansavimas rajoninėms ligoninėms, tačiau ar bus išlaikytas medicinos paslaugų prieinamumas ir paslaugų apimtis kol kas nėra aišku. 15 punktas vykdomas iš dalies.

 

Ar pritariate 15-ai LVLS iškeltų reikalavimų Permainų koalicijai?


 *Jūsų balsas bus užskaitytas tik vieną kartą.


**El. pašto adresas komentarams lvls@zebra.lt

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų